Det fælles værdigrundlag

Svendborg Kommune er en værdibaseret organisation. Værdierne er den platform, der giver selvstændige, fleksible og ansvarlige medarbejdere de bedste muligheder for at levere den service, som politikerne ønsker, og som omverdenen forventer.

Helhed i opgaveløsningen
Vores løsninger er sammenhængende og i overensstemmelse med de politiske beslutninger. Løsningerne produceres og leveres hurtigt på en økonomisk forsvarlig og bæredygtig måde. Vi tænker og handler på tværs, og vi tager ansvaret for fælles opgaveløsninger. Vi udfordrer dilemmaer – mellem hensynene til den lokale arbejdsplads og til den samlede kommune. Og mellem den daglige drift og den nødvendige udvikling, som er en forudsætning for den fremtidige drift.

Borgerne i centrum
Vi vil opleves som en borgerorienteret kommune, der fokuserer på borgernes forskellige behov og som skaber løsninger sammen med borgerne. Vi sikrer enkle og lette adgange til kommunen. Vi lytter og informerer forståeligt, åbent og ærligt. Myndighedsopgaver udøves med respekt for borgerne og erhvervslivet. 

Læring og udvikling
Vi udfordrer hinanden og gør op med vanetænkning og afprøver gerne nye idéer. Vi stiller vor viden til rådighed for den øvrige del af organisationen. Vi sikrer, at vi som ledere og medarbejdere har spændende udfordringer og gode muligheder for faglig og personlig kompetenceudvikling. Hermed skabes fundamentet for livslang læring og udvikling, og for at vi kan leve op til kommunens vision og mål.

Trivsel
Som ledere og medarbejdere har vi et fælles ansvar for at skabe en god arbejdsplads, og for at vi alle trives i det daglige arbejde. Vi skaber engagement og arbejdsglæde via dialog, samarbejde og medindflydelse på egen arbejdssituation.

Personalepolitik

Svendborg Kommunes personalepolitik beskriver de overordnede rammer for udviklingen af kommunens arbejdspladser og bygger på de grundlæggende værdier om helhed i opgaveløsningen, borgerne i centrum, læring og udvikling samt trivsel.

Medarbejderne er vores vigtigste ressource. Det er dem, som møder borgerne hver eneste dag. Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, så vi kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, som kan løse nuværende og fremtidige opgaver effektivt og professionelt til gavn for borgerne.

Personalepolitikken har tre fokusområder, som er pejlemærker for udviklingen af kommunens arbejdspladser:

 • Gode og sunde arbejdspladser
 • Udvikling af medarbejdere
 • Vi må tænke nyt

Du kan læse Svendborg Kommunes personaleredegørelse her.

Læs hele personalepolitikken her

Ledelsespolitik

Svendborg Kommunes ledelsespolitik tager afsæt i en værdibaseret ledelsesform og de fire grundlæggende værdier: Helhed i opgaveløsningen, Borgerne i centrum, Læring og udvikling samt Trivsel. Værdibaseret ledelse bygger på tillid og troværdighed – og er kendetegnet ved dialog og samarbejde, fælles opgaveløsning og ansvar. Ledelsespolitikken sætter fælles retning for god ledelse i Svendborg Kommune. Den skal bidrage til at skabe et fælles sprog og en løbende dialog om ledelse. Den skal få dig som leder til at tænke over - og drøfte med andre - hvad du kan, hvad du vil, hvad du gør, samt hvordan du kan udvikle dig og spille andre gode i forhold til kerneopgaven.

Ledelse udøves i relationer
God ledelse er noget vi skaber sammen. Ledelse sker i relationer og processer. Sammen med medarbejdere. Sammen med lederkollegaer, chefer, politikere. Sammen med borgere og andre samarbejdspartnere indenfor og udenfor organisationen. God ledelse er et resultat af, om vi som ledere lykkes med at skabe fælles kurs, koordinering og følgeskab

Læs hele ledelsespolitikken her

Introduktion for nyansatte

Svendborg Kommune lægger vægt på at give nyansatte en god introduktion - såvel lokalt på den enkelte arbejdsplads samt generelt til Svendborg Kommune.

Generel intro for nyansatte
Som nyansat tilbydes du sammen med andre nye medarbejdere en generel introduktion til Svendborg Kommune som arbejdsplads.

Introduktionskurset indeholder bl.a. aktuelle politiske temaer og politisk organisation, den overordnede administrative organisation, personalepolitik og MED-organisation samt dialog med borgmester, kommunaldirektør og øvrige nyansatte.

Den generelle introduktion er et supplement til den individuelle introduktion, som foregår på den enkelte arbejdsplads.

Modulopbygget introprogram for nye ledere
Som ny leder tilbydes du et modulopbygget introduktionsprogram, som hurtigt giver dig en grundviden om Svendborg Kommune samt indeholder emner af praktisk og administrativ karakter i forhold til at kunne agere som leder i hverdagen.

Karriereveje

Vi ønsker at arbejde strategisk og systematisk med læring og kompetenceudvikling af medarbejdere, idet dygtige og kompetente medarbejdere er en forudsætning for en effektiv og god opgaveløsning.

Svendborg Kommune har fokus på at skabe vertikale og horisontale karriereveje, så vi kan fastholde og udvikle dygtige medarbejdere og til stadighed være en attraktiv arbejdsplads.

Nedenfor er en oversigt over nogle af de muligheder, der er i Svendborg Kommune.
 

Udvikling af ledertalenter

 • Lederafklaringsforløb
  Formålet er at give medarbejderen indsigt i de mange organisatoriske, funktionelle og personlige elementer af ledelsesopgaven - og dermed bidrage til, at medarbejderen bliver afklaret med, hvad der ligger i lederrrollen, og hvad der motiverer han/hun som person. 
   
 • Individuel udviklingsplan
  Leder og ledertalent udarbejder i fællesskab en individuel udviklingsplan med henblik på at sikre fokus, synlighed og løbende opfølgning.
   
 • Uddannelse
  Kan fx. være dele af eller en hel diplomuddannelse i ledelse. Der er internt et løbende udbud af værktøjskurser som fx. coaching, konfliktløsning, præsentationsteknik mv.
   
 • Træningsbaner
  Ledertalentet afprøves, udfordres og udvikles ved at løse konkrete og strategisk vigtige ledelsesopgaver og projekter i praksis i eget eller andet område.


Horisontale karriereveje

Den årlige MUS er det naturlige omdrejningspunkt for en drøftelse af medarbejderens fremtidige udvikling. 

 • Uddannelse
 • Nye opgaver
 • Projektledelse
 • Jobbytte/jobrotation
 • Coaching
 • Netværk

Leder i Svendborg Kommune

Ny leder i Svendborg Kommune

Med henblik på at støtte nye ledere samt sikre at de kommer godt i gang med lederjobbet, tilbydes følgende:

 • Introduktion for nye ledere
  ​​Modulopbygget introduktionsforløb som giver en overordnet introduktion til Svendborg Kommune samt kendskab til de almindelige regler og rammer for at udøve ledelse. 
   
 • Netværk for nye ledere med begrænset ledererfaring 
  Tværgående netværk for nye ledere med fokus på det personlige lederskab og de udfordringer man oplever de første år som ny leder.
   
 • Mentor
  Nye ledere kan efter behov tilknyttes en mentor, som fungerer som sparringspartner og coach.  

 

Udvikling af ledere

God ledelse er en central parameter i at kunne skabe attrakrive arbejdspladser i Svendborg Kommune. Løbende lederudvikling er desuden afgørende for at vi til stadighed kan fastholde og rekruttere dygtige ledere til kommunen. 

Følgende elementer kan fx. indgå i den løbende lederudvikling.

 • Diplomuddannelse i ledelse
 • Supplerende individuel lederuddannelse
 • Lederudviklingssamtale
 • Netværk

Røgfri arbejdstid

Svendborg Kommune har røgfri arbejdstid.

Den røgfrie arbejdstid gælder for alle ansatte.

Røgfri arbejdstid betyder, at du som ansat i Svendborg Kommune ikke må ryge i arbejdstiden – hverken indendørs, udendørs eller udenfor matriklen.

Forbuddet gælder alle former for rygning herunder e-cigaretter. Forbuddet gælder også snus, tyggetobak, nikotinposer og lignende produkter.

Hvorfor røgfri arbejdstid?
Rygning er den enkeltstående risikofaktor, der har størst betydning for folkesundheden og er den vigtigste forebyggelige årsag til tab af gode leveår. 

Svendborg Kommune ønsker at:

 • Medarbejderen ikke skal udsættes for rygningens skadelige virkninger i arbejdstiden
 • Støtte nye medarbejdere og unge i ikke at begynde at ryge på arbejdspladsen
 • Støtte medarbejdere som gerne vil være røgfri ved at reducere antallet af daglige fristelser
 • Medarbejderne er rollemodeller i forhold til rygning i deres relationer med borgerne
Svendborg Kommune
Ramsherred 5 - 5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00

Powered by Emply